Maestri

Chen Xiaowang
Gran Maestro Chen Xiaowang – XIX generazione del Taijiquan stile Chen
Gran Master Chen

Chen Bing
Maestro Chen Bing – XX generazione del Taijiquan stile Chen
masterchenbing

Gianna Sabatelli
Maestro Gianna Sabatelli – XX generazione del Taijiquan stile Chen

mastergiannasabatelli

Giuliano Bisconti
Maestro Giuliano Bisconti
Giuliano